Actievoorwaarden

ALGEMEEN
 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op de ‘Haal alles uit het leven van je kat campagne' (‘Actie’), die wordt georganiseerd door CePeBe B.V. gevestigd en kantoorhoudende aan de Hongkongstraat 25, 3047 BR Rotterdam (hierna de “organisator” of “Finest Petfoods” genoemd).
 • Door deelname aan deze Actie verklaart de Deelnemer zich automatisch akkoord met deze voorwaarden ('Actievoorwaarden').
 • Deze Actievoorwaarden zijn te raadplegen, downloaden en printen via de website www.acana.nl/actievoorwaaden.
 • Deze Actie wordt aangeboden ter promotie van Acana kattenvoeding
DEELNAME EN MECHANISME
 1. Deze Actie is tijdelijk en loopt gedurende vrijdag 30 april 2021 0:00 uur tot en met woensdag 23 juni 2021 23:59 uur ('Actieperiode').
 2. Deelnemer aan de Actie is een ieder die gedurende de Actieperiode alle velden in het formulier op de actiepagina invuld.
 3. Deelname aan deze Actie is gratis. De kosten gerelateerd aan het gebruik van internet zijn voor rekening van de Deelnemer.
 4. Deelnemers kunnen per postcode en/of e-mailadres één keer deelnemen aan de Actie.
 5. Deelname is uitgesloten (a) voor minderjarigen onder de achttien (18) jaar, (b) voor een ieder die niet woonachtig is in Nederland of België, (c) voor medewerkers van CePeBe BV, en (d) voor een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect bij de organisatie van de Actie is betrokken.
 6. De Deelnemers kan worden verzocht om zich te legitimeren.
 7. De organisator behoudt zich het recht voor om (potentiële) Deelnemers en inzendingen te weigeren en van deelname uit te sluiten, bijvoorbeeld in geval deze onjuiste of onvolledige informatie en/of in het geval van (een poging tot) het misbruiken van het actiemechanisme of het in strijd handelen met de bepalingen van deze Actievoorwaarden of met relevante wet- en regelgeving. Door uitsluiting vervallen alle aanspraken jegens de organisator.
PRIJZEN EN SELECTIE
 1. In het kader van de Actie kan in totaal duizend (1000) prijzen worden gewonnen. De prijs is een 340 gram verpakking van Acana kattenvoeding (‘Prijs’). Het type en de hoeveelheid kattenvoeding die de winnaar ontvangt, wordt door de organisator bepaald op basis van de nutritionele behoefte van het type kat van de winnaar, zoals door de winnaar aangegeven op het formulier (zie punt 2). Over deze keuze kan niet worden gecorrespondeerd. De Prijs heeft een maximale waarde van € 6,95,-.
 2. Iedere veertien (14) dagen binnen de Actieperiode worden uit alle Deelnemers die op de onder 2. beschreven wijze hebben gereageerd in het formulier – op onpartijdige en willekeurige wijze – tweehonderdvijftig (250) winnaars worden aangewezen, die als winnaar recht heeft op een 340 gram verpakking. Er mag worden gekozen uit First Feast, Bountiful Catch, Homestead Harvest, Indoor Entree, Wild Prairie, Grasslands en Pacifica zolang de voorraad strekt.
 3. De organisator neemt uiterlijk binnen twee (2) weken na iedere selectieronde contact op met de winnaar via het e-mailadres dat in het formulier is aangegeven door de winnaar.
 4. De winnaar heeft zeven (7) dagen na ontvangst van het e-mailbericht van de organisator de tijd om de Prijs te claimen door een e-mailbericht terug te sturen naar de organisator met de gevraagde gegevens.
 5. Indien de Prijs niet (tijdig) wordt geclaimd, wordt geweigerd of om een andere reden – buiten de schuld van de organisator – niet kan worden uitgereikt, vervalt de Prijs aan de organisator en heeft de organisator het recht de Prijs toe te kennen aan een andere winnaar.
 6. De Prijs zal, voor rekening van de organisator, worden bezorgd op het woonadres dat door de winnaar is aangegeven in het formulier in drie (4) afzonderlijke partijen. De levermomenten worden door de organisator in overleg met de winnaar bepaald.
 7. Mocht de Prijs onverhoopt om welke reden dan ook niet leverbaar of beschikbaar zijn, dan zal er een soortgelijke prijs met een overeenkomstige waarde uitgereikt worden.
 8. De Prijs is persoonsgebonden en kan niet (geheel of gedeeltelijk) worden ingewisseld voor geld en/of voor andere diensten of producten.
AANSPRAKELIJKHEID

Indien er zich onverwachte gebeurtenissen voordoen die direct of indirect een invloed kunnen hebben op de geldigheid van deze voorwaarden, behoudt de organisator zich het recht voor om deze actie geheel of gedeeltelijk te annuleren of deze voorwaarden te wijzigen of te herzien, zonder enige aansprakelijkheid van welke aard dan ook. De organisator is niet aansprakelijk voor eventueel verlies, schade of letsel van welke aard dan ook voortvloeiend uit deze actie. De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet nakomen van de actie wanneer die niet-nakoming te wijten is aan overmacht of aan gebeurtenissen die geheel buiten de invloedssfeer van de organisator liggen en waardoor de organisator niet in staat is om de actie na te komen of de inzending te verwerken. De organisator is niet aansprakelijk voor eventuele storingen bij communicatiediensten zoals de post of hetinternet.

Deelname aan de promotie wordt goedgekeurd door de organistor en de kattenvoeding worden gemaakt door het bedrijf Champion Petfoods LP. Champion Petfoods LP is een externe dienstverlener van de organisator. De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die geleden wordt door de gebruiker als gevolg het gebruik van de voeding; hiervoor is uitsluitend Champion Petfoods LP aansprakelijk.

PRIVACY
 1. De Deelnemers dienen (contact)gegevens in te vullen in het formulier te verstrekken. Deze persoonsgegevens worden onder verantwoordelijkheid van CePeBe BV door de organisator en WebNL B.V. gebruikt voor de uitvoering van de Actie.
 2. De organisator houdt zich bij het vergaren en gebruiken van persoonsgegevens aan haar privacybeleid. Het privacybeleid is te raadplegen, downloaden en printen via de website www.acana.nl. Deelnemers aan deze Actie worden geacht akkoord te gaan met de voorwaarden zoals deze zijn neergelegd in het privacybeleid.
SLOTBEPALINGEN
 • De organisator is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actie en/of de Actievoorwaarden gedurende de looptijd van deze Actie te wijzigen, dan wel zonder opgave van reden deze Actie staken, zonder dat de organisator daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de Deelnemers. Wijziging van deze Actie en/of de Actievoorwaarden dan wel staking van deze Actie, zal door de organisator bekend worden gemaakt op de Website.
 • Indien één of meer bepalingen van deze Actievoorwaarden nietig of vernietigbaar worden verklaard, is de organisator gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigbare bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.
 • Voor verdere vragen of informatie over deze voorwaarden kan de gebruiker contact opnemen met de klantenservice van Finest Petfoods door een e-mail te sturen naar info@finestpetfoods.com. Dit kan ook telefonisch: 010 310 7920.
 • Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen die voortvloeien uit of anderszins verband houden met deze actie of met de website, worden verwezen naar de rechtbank in Den Haag.